CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG

Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong việc đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật; phục vụ thông tin cho các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cục Bưu điện Trung ương có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.
  
Trụ sở chính: số 1A - Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 08041025;
Fax: 024.38431830

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. BAN LÃNH ĐẠO CỤC:
Cục trưởng:
Ông: Nguyễn Thanh Hải
Email: thanhhai@mic.gov.vn;thanhhai@cpt.gov.vn
 
Phó Cục trưởng:
Ông: Trần Duy Ninh
Email: ninhtd@cpt.gov.vn
 
Bà Nguyễn Thị Mai Dung
Email: maidung@cpt.gov.vn
 
Ông Bùi Quang Minh
Email: minhbq@cpt.gov.vn
 
2. VĂN PHÒNG VÀ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:
Văn phòng Cục:
Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Viết Khánh
Email: vietkhanh@cpt.gov.vn

Phòng Tổ chức cán bộ:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Anh Đào
Email: anhdao@cpt.gov.vn
  
Phòng Tài chính - Kế toán:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Tâm
Email: tamnh@cpt.gov.vn
 
Phòng Kế hoạch - Đầu tư:
Trưởng phòng: Ông Vũ Thanh Ngọc
Email: vtngoc@cpt.gov.vn
 
Phòng An toàn thông tin:
Trưởng phòng: Ông Mai Anh Chung
Email: chung_mac@cpt.gov.vn

Phòng Kỹ thuật:
PTP phụ trách: Ông Nguyễn Văn Mùi
Email: nvmui@cpt.gov.vn

Phòng Chính sách Nghiệp vụ:
Trưởng phòng: Ông Ngô Thanh Hiển
 
3. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
Bưu điện CP16 (Hà Nội)
Giám đốc: Ông Nguyễn Minh Thụ
Email: minhthu@cpt.gov.vn
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.
 
Bưu điện T78 (TP. Hồ Chí Minh):
Giám đốc: Ông Trần Công Bình
Email: tcbinh@cpt.gov.vn
Địa chỉ: Số 87 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Bưu điện T26 (Đà Nẵng):
Giám đốc: Ông Trịnh Tuấn Anh
Email:anhtt@cpt.gov.vn
ĐỊa chỉ: Số 73 Trần Phú, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

 

4. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:
Trung tâm Tư vấn, Thiết kế và Tích hợp hệ thống
Giám đốc: Ông Lê Đình Hiến
Email: ldhien@cpt.gov.vn