CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG

LÃNH ĐẠO CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG
  
KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU
KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC