CƠ CẤU TỔ CHỨC CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG

LÃNH ĐẠO CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG
  
KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU
KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP