Thứ hai, 24/06/2024 23:51:45

Chức năng nhiệm vụ

Cập nhật | 02-01-2019

1. Chủ trì xây dựng, lấy ý kiến thẩm định chuyên môn của các cơ quan quản lý chuyên ngành và trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động, chất lượng dịch vụ và giá cước của mạng bưu chính, mạng viễn thông dùng riêng và các hệ thống thông tin đặc biệt khác phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi chung là mạng thông tin dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước).

2. Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, phương án tổ chức, phát triển mạng thông tin dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và phương án đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, phương án tổ chức, phát triển mạng thông tin dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và phương án đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã được phê duyệt.

4. Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông được chỉ định đảm bảo kết nối, an toàn và an ninh trong cung cấp các dịch vụ thông tin liên lạc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước.

5. Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác mạng thông tin dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Trực tiếp phục vụ, đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ mật và trong các trường hợp khẩn cấp.

6. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí cho mạng thông tin dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

7. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ trưởng, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan liên quan trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

8. Phối hợp quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin quan trọng của quốc gia, hạ tầng thông tin phục vụ Chính phủ điện tử Việt Nam theo phân công của Bộ trưởng.

9. Trên cơ sở quyết định của Bộ trưởng, trực tiếp triển khai việc huy động hạ tầng và dịch vụ của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng.

10. Làm đầu mối cung cấp, lắp đặt thiết bị đầu cuối; cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin cho Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan trung ương quan trọng khác theo nhiệm vụ được phân công.

11. Tham gia triển khai các phương án phục vụ thông tin liên lạc cho các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước.

12. Triển khai các hoạt động tư vấn, thiết kế, xây lắp; chủ trì triển khai các đề án, dự án tích hợp các hệ thống bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước.

13. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về kỹ thuật và nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động của mạng thông tin dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

14. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Cục theo kế hoạch cải cách hành chính của Bộ.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động đảm bảo thông tin liên lạc giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước theo sự phân công, phân cấp của Bộ trưởng.

16. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục.

17. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.