Thứ hai, 17/02/2020 14:43:45
Số hiệu Kết quả thi công chức cục Bưu điện TW năm 2019
Trích yếu nội dung

Thông báo kết quả thi công chức

Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Ket-qua-thi-tuyen-cong-chuc-cua-Cuc-BuudienTW.pdf