Chủ nhật, 09/08/2020 01:13:24
Số hiệu Kết quả thi công chức cục Bưu điện TW năm 2019
Trích yếu nội dung

Thông báo kết quả thi công chức

Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Ket-qua-thi-tuyen-cong-chuc-cua-Cuc-BuudienTW.pdf