Thứ ba, 05/03/2024 18:01:54

Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương

Cập nhật | 03-08-2020

Căn cứ Công văn số 4359/BTTTT-TCCB ngày 05/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương; Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-CBĐTW ngày 19/5/2020 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương. Cục BĐTW thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 20219, cụ thể như sau:

Quyết định số 1040/QĐ-CBĐTW-HĐTT ngày 31/7/2020 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương (kèm theo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương). Chi tiết Quyết định tại đây:

Quyết định 1040/QĐ-CBĐTW-HĐTT

Thông báo số 1041/TB-CBĐTW-HĐTT ngày 31/7/2020 của Hội đồng thi tuyển công chức về việc tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương. Chi tiết thông báo tại đây:

Thông báo 1041/TB-CBĐTW-HĐTT

Chi tiết Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 1 tại đây:

Thông báo triệu tập Thí sinh

 

Tin tức khác: