Thứ ba, 05/03/2024 19:11:26

Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương

Cập nhật | 31-08-2020

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-CBĐTW-HĐTT ngày 31/7/2020 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương Về việc tổ chức thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương;

Căn cứ kết quả thi tuyển vòng 2 (thi phỏng vấn) kỳ thi tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương. 

Hội đồng thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức đợt 2 năm 2019 của Cục BĐTWTW. Chi tiết thông báo tại đây:

Thông báo 1196/TB-CBĐTW-HĐTT

 

Tin tức khác: