Thứ tư, 16/06/2021 04:15:26

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Bưu điện Trung ương lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật | 24-05-2020

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ V.
 
Với tinh thần “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống trung thành, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, nghĩa tình; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông; giữ vững, phát huy sứ mệnh phục vụ thông tin liên lạc, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước”; Đại hội đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Bưu điện Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, trọng tâm năm 2020 - 2025 nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.
 
Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Bưu điện Trung ương đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV đề ra, với những kết quả chủ yếu như:
 
Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ TT&TT; chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục và các cấp ủy đảng, trong nhiệm kỳ qua, Cục BĐTW đã phục vụ thông tin liên lạc cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn đảm bảo nhanh chóng, chính xác, bí mật và an toàn. Đặc biệt, toàn đơn vị đã tập trung cao độ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao, trong đó có các nhiệm vụ nổi bật: phục vụ thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV, phục vụ tốt các kỳ họp Trung ương khóa XII, các kỳ họp Quốc hội Khóa XIV, hội nghị APEC, ASEAN; hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều... được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ đánh giá cao.
 
Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và thực hiện có nề nếp, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ TT&TT. Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được chú trọng thực hiện, phát huy hiệu quả; từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của từng chi bộ và mỗi đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; từ đó, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình; tạo sự chuyển biến ngày càng tốt hơn trong hoạt động của đơn vị; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường; tinh thần, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được nâng lên. Sự phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị hiệu quả hơn, kết hợp hài hòa giữa công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan đơn vị.
 
Công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị; chỉ đạo sâu sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới.
 
Công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo tiếp tục được quan tâm, tập trung nâng cao công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.
 
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường trong các tổ chức đảng trực thuộc, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.
 
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nghiêm túc thực hiện chương trình hành động, quy chế làm việc, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng.
 
Đại hội đã thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, với phương hướng chung là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025;
 
Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ;
 
Hoàn thành việc thiết lập các Mạng thông tin dùng riêng của cơ quan Đảng, Nhà nước đưa vào phục vụ các nhiệm vụ cơ mật đảm bảo chất lượng an toàn, bảo mật, ưu việt hơn mạng công cộng; Hoàn thành đưa Mạng TSLCD thành hạ tầng số phục vụ Chính phủ điện tử; Hoàn thành các quy định pháp luật về cơ chế hoạt động của Cục Bưu điện TW; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng tốt đảm bảo quản lý vận hành Mạng thông tin dùng riêng;
 
Công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo tiếp tục được quan tâm, tập trung nâng cao công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đơn vị thực sự có năng lực, phẩm chất, gương mẫu, có trình độ kiến thức, năng lực thực tiễn giỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, bảo đảm tính kế thừa và phát triển;
 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo của cấp uỷ; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.../.
 
PV

 

 

Tin tức khác: