Thứ ba, 05/03/2024 16:27:42

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cập nhật | 19-10-2022
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
Căn cứ các Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ tài chính về việc Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư số 02/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-CBĐTW ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Cục Bưu điện Trung ương về việc phê duyệt giá khởi điểm và hình thức bán thanh lý tài sản công.
Cục Bưu điện Trung ương thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản để thực hiện đấu giá bán thanh lý 05 xe ô tô như sau:
 
 

Tin tức khác: