Chủ nhật, 14/04/2024 01:15:16

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cập nhật | 05-10-2023
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
Căn cứ Thông tư số 02/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Căn cứ Giấy ủy quyền số 1369/UQ-CBĐTW ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương;
Cục Bưu điện Trung ương thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản để thực hiện đấu giá bán thanh lý tài sản công của Cục Bưu điện Trung ương như sau:
 

 

Tin tức khác: