Thứ tư, 01/02/2023 06:49:19

Thông báo quyết định tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - khu vực TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật | 01-06-2022
Căn cứ Công văn số 2207/BTTTT-TCCB ngày 22/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương; Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-CBĐTW ngày 12/11/2021 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương. Cục Bưu điện Trung ương xin thông báo quyết định tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021  của Cục Bưu điện Trung ương - khu vực TP. Hồ Chí Minh,
 

Download nội dung tại đây: 

Thông báo tuyển dụng

 

Tin tức khác: