Chủ nhật, 26/05/2024 06:32:56

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính Cục BĐTW năm 2019

Cập nhật | 21-02-2019

Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, thường xuyên, kịp thời các nội dung CCHC nhà nước cũng như tình hình, kết quả hoạt động CCHC của Bộ, của Cục Bưu điện Trung ương

Cục Bưu điện Trung ương ban hành Quyết định số 163/QĐ-CBĐTW ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC); nâng cao vai trò, trách nhiệm của các phòng, đơn vị trong việc tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của đơn vị mình cũng như của Cục BĐTW.

- Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, thường xuyên, kịp thời các nội dung CCHC nhà nước cũng như tình hình, kết quả hoạt động CCHC của Bộ, của Cục Bưu điện Trung ương.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC nhằm mang lại hiệu quả cao. Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Kết hợp lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến CCHC.

Đối tượng tuyên truyền về CCHC gồm toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục. Nội dung chi tiết Kế hoạch như file đính kèm.

Văn phòng

Tệp đính kèm: http://cpt.gov.vn/userfiles/files/upload/wGU-FUGJ-0mDzbix163_SIGNED.pdf

 

Tin tức khác: