Thứ ba, 05/03/2024 18:07:42

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cập nhật | 23-12-2022
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
Căn cứ Thông tư số 02/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Cục Bưu điện Trung ương thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán tài sản để thực hiện đấu giá bán 05 xe ô tô chuyên dùng như sau:
 

Tin tức khác: