Chủ nhật, 26/05/2024 07:10:24

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Cập nhật | 28-09-2022
Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-BTTTT ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu điện Trung ương; Căn cứ Quyết định số 1768/QĐ-BTTTT ngày 22/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cục Bưu điện Trung ương thông báo Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021  của Cục Bưu điện Trung ương - Khu vực TP.Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
 
Chi tiết thông báo tại đây:
 

 

Tin tức khác: