Thứ ba, 05/03/2024 18:22:27
396/QĐ-CBĐTW

Quyết định về việc ban hành thời gian toàn trình Bưu gửi KT1 trên mạng bưu chinh phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

43/2017/TT-BTTTT

Quy định mức giá cước tối đa dịch trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

23/2017/TT-BTTTT

Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

07/2017/TT-BTTTT

Thông tư quy định về Mã bưu chính quốc gia

16/2017/TT-BTTTT

Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

632/QĐ-TTg

Ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia

55/2016/QĐ-TTg
Về mạng Bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước