Chủ nhật, 26/05/2024 06:31:52
Số hiệu 17/NQ-CP
Trích yếu nội dung

Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025

Ngày ban hành 07/03/2019
Ngày hiệu lực 07/03/2019
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/VBQPPL/Nghi%20Quyet%2017-NQ-CP%20(07_03_2019).pdf