Thứ ba, 26/10/2021 18:31:25
Số hiệu FAQ-CBĐTW-2
Trích yếu nội dung

Giải đáp các khó khăn vướng mắc của bộ, ngành, địa phương.

Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/FAQ2020_CBDTW%20-%20GIAI%20DAP%20KHO%20KHAN%20VUONG%20MAC%20CUA%20BNDP.pdf