Thứ hai, 28/09/2020 03:59:47
Số hiệu ST-MHTC-BNĐP
Trích yếu nội dung

Sổ tay mô hình tham chiếu về kết nối mạng của Bộ, ngành, địa phương với mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/VBQPPL/ST-MHTC-BNDP.pdf