Chủ nhật, 28/05/2023 14:36:03
Số hiệu 12/2019/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước

Ngày ban hành 05/11/2019
Ngày hiệu lực 24/12/2019
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/Thong%20tu%2012_2019_TT_BTTTT.PDF