Chủ nhật, 28/05/2023 12:15:39
Số hiệu ST-MHTC-BNĐP
Trích yếu nội dung

Sổ tay mô hình tham chiếu về kết nối mạng của Bộ, ngành, địa phương với mạng TSLCD của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Ngày ban hành 04/06/2020
Ngày hiệu lực 04/06/2020
Tập đính kèm http://cpt.gov.vn/userfiles/files/VBQPPL/ST-MHTC-BNDP.pdf